23 ภาพเมื่อครั้งสาวๆ ของดารารุ่นใหญ่ที่จะทำให้คุณมองค้าง

ชมภาพอดีต-ปัจจุบันของเหล่าดาราหญิงไทยที่มีชื่อเสียงในอดีต เช่น เนาวรัตน์ วัชรา, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, เยาวเรศ นิสากร, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, โขมพัสตร์ อรรถยา, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, กิ่งดาว ดารณี, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ดวงดาว จารุจินดา ฯลฯ จากแฟนเพจชาวคณะสุนทราภรณ์ ที่รวบรวมมาให้ชมกัน จะมีใครบ้างไปดูกันเลย

#1 เนาวรัตน์ วัชรา

#2 เพชรา เชาวราษฎร์

#3 เมตตา รุ่งรัตน์

#4 เยาวเรศ นิสากร

#5 แก่นใจ มีนะกนิษฐ์

#6 โขมพัสตร์ อรรถยา

#7 โฉมฉาย ฉัตรวิไล

#8 กิ่งดาว ดารณี

#9 จารุวรรณ ปัญโญภาส

#10 ดรุณี ชื่นสกุล

#11 ดวงดาว จารุจินดา

#12 นัยนา ชีวานันท์

#13 บุศรา นฤมิตร

#14 บุษกร สาครรัตน์

#15 ปริม ประภาพร

#16 พิศมัย วิไลศักดิ์

#17 มาลาริน บุนนาค

#18 วรรณา แสงจันทร์ทิพย์

#19 วาสนา ชลากร

#20 สุทิศา พัฒนุช

#21 อมรา อัศวนนท์

#22 อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา

#23 อรัญญา นามวงศ์

เครดิต แฟนเพจชาวคณะสุนทราภรณ์